Moje predvianočné vyznanie...

24.11.2023

Link na koncert Shamana mi poslala moja známa... obe ho totiž milujeme 😊. Nie, že by sme neľúbili svojich manželov, práve naopak, pre nás je však mimoriadne krásny jeho spev, prejav i texty, obdivujeme jeho hrdosť, úctu, lásku a pokoru k životu, vlasti, svojim rodičom, rodine, priateľom i fanúšikom. Milujeme slovanskú kultúru ako takú, pre nás je čistá a nepoškvrnená, čo z tohto koncertu vidieť a cítiť.

Pozrite si spolu so mnou každý detail, gesto a tváre ľudí bez výrazných znakov zohýzdenia - tetovania, piercingu, plastiky či sfetovaných pohľadov. Pozrite na tie obrovské emócie, precíťte tú neskutočnú silu, pozitívnu energiu i jemné vibrácie. Všimnite si vlajočky v rukách fanúšikov, zatiaľ čo my tie naše iba schovávame, a nemôžeme ich vyniesť ani na Devín!

Nie, nemám o Rusku ilúzie, že je tam všetko v poriadku, že tam takéto excesy nie sú. Aj tam siahajú chápadlá mocných, idú po deťoch a mládeži, aby raz videli tento obrovský a hrdý národ na kolenách... ale nech sú tieto smutné zábery, z niekdajšej veľmoci a pre mnohých zasľúbenej zemi, pre nás všetkých veľkou výstrahou a mementom!

Buďme stále bdelí, pracovití, vzdelaní, no zároveň pokorní a hrdí na to, kým sme a kto sme! Národ, ktorý sa svojej identity vzdá, nepozná ju a nepestuje, zaniká!

Záverom chcem prejaviť tiež veľkú úctu a vďaku všetkým, ktorí sa v ťažkých časom bruselskej centralizácie snažia tvoriť, udržiavať a šíriť naše prekrásne ľubozvučné slovenské piesne, nádherné zvyky, tradície, duchovné obrady i vzácnu literatúru, jazyk či dejiny.

Idú Vianoce a ja si prajem, aby sme takto spolu začali novú éru obrodenia nášho sveta, vzájomnej úcty, pomoci a spolupráce, bez nezmyselných vojen a konfliktov, kde trpia len tí nevinní a obohacujú sa iba mocní!

S láskou

Dana 


Мое предрождественское пожелание...

Моя подруга прислала мне ссылку на концерт Шамана... мы обе его любим 😊. Дело не в том, что для нас его пение, речь и тексты песен чрезвычайно прекрасны, мы восхищаемся его гордостью, уважением, любовью и смирением к жизни, стране, его родителям, семье, друзьям и поклонникам. Мы любим славянскую культуру как таковую, для нас она чистая и незапятнанная, что можно увидеть и почувствовать на этом концерте.

Посмотрите вместе со мной на каждую деталь, жест и лица людей без татуировок, пирсинга, пластических операций или фальшивой внешности. Посмотрите на огромные эмоции, почувствуйте невероятную силу, положительную энергию и нежные вибрации. Обратите внимание на флаги в руках поклонников, а мы свои просто прячем и даже не можем принести!

Нет, у меня нет иллюзий по поводу России, что там все хорошо. Щупальца сильных мира сего достигают и этого места, они преследуют детей и молодежь, чтобы однажды увидеть эту огромную и гордую нацию на коленях... но пусть эти печальные образы бывшей великой державы и для многих земли обетованной станут большое предупреждение и память для всех нас!

Давайте всегда будем бодрыми, трудолюбивыми, образованными, но в то же время скромными и гордыми тем, кто мы есть и кем мы являемся! Нация, которая отказывается от своей идентичности, не знает ее и не культивирует ее, исчезает!

В заключение я также хочу выразить огромное уважение и благодарность всем тем, кто в трудные времена брюссельской централизации пытается создавать, поддерживать и распространять наши прекрасные, сладкозвучные словацкие песни, замечательные обычаи, традиции, духовные обряды и редкие литература, язык и история.

Приближается Рождество, и я желаю, чтобы именно так мы начали новую эпоху возрождения нашего мира, взаимного уважения, помощи и сотрудничества, без бессмысленных войн и конфликтов, где страдают только невинные и богатеют только сильные!

С любовью

Дaнa ....спасибо за перевод неизвестному человеку...


Zdroj: SHAMAN

Počas piesne ТЫ МОЯ sa stalo niečo krásne...

...toto video ma dojalo skutočne až k slzám...

Kým na západe sa velebí Gay Pride a všetko dúhové, ruské diečatá a chlapci si podmaňujú svet svojou prirodzenou krásou, disciplínou, eleganciou a patriotizmom. Našťastie, to svet vníma... SHAMAN je proste šaman!

Venované obetiam teroristického útoku v moskovskej koncertnej sále Crocus City Hall dňa 22. 03. 2024....

"Bolí to tak veľmi, že nemám ani silu kričať. Bolí nás to všetkých. Bolí to celú krajinu. V deň nášho národného smútku za obete neľudského teroristického činu na moskovskej radnici Crocus si chcem uctiť pamiatku všetkých tých, ktorí prišli o život piesňou, ktorú som napísal včera," napísal Shaman

Zdroj: SHAMAN