Národné obrodenie.

Milí spoluobčania, radi by sme vám v niekoľkých bodoch predstavili platformu Národného obrodenia, ktorá sa vám prihovára prostredníctvom svojej webovej stránky https://narodneobrodenie.sk/.

Hlavným poslaním NO je:

Cieľom NO je:

  • spojiť spoločenstvá ľudí do jedného celku, v ktorom si budú môcť spravovať veci verejné,
  • pre správu vecí verejných v štáte - či už na úrovni komunálnej alebo celoštátnej - pomôcť koordinovať výber zástupcov spoločenstiev z radov odborníkov, ktorí budú priamo zodpovední za svoje rozhodnutia a ponesú tak plnú morálnu a hmotnú zodpovednosť,
  • pripraviť komunity na prípady krízového stavu tak, aby fungovali ako nezávislé a sebestačné spoločenstvá, ktoré si dokážu zabezpečiť svoje základné životné potreby v akejkoľvek oblasti a v akejkoľvek dobe,
  • zverejňovať odporúčania odborných sekcií pre občanov, aby sa tým znížili negatívne dopady súčasnej formy riadenia štátu na ich existenciu,
  • predstaviť jednotlivé spoločenstvá, aby sa ľudia našli, spájali a pomáhali si,
  • predstaviť alternatívne média ako vyvážený protipól hľadania informácií k jednostranne zameraným tzv. mainstreamovým médiám (médiám hlavného prúdu).

Zásadné tézy NO predstavil p. Tibor Eliot Rostas aj na manifestácii v Prahe dňa 26. 11. 2022. V prejave venoval špeciálnu pozornosť tisícročným dejinám dvoch hrdých národov, ktoré nedrancovali iných, aby mohli rozkvitať a prosperovať.

"My sme potomkovia zemí zasľúbených - Českomoravská kotlina aj Karpatský chrbát so Žitným ostrovom sú rajskými záhradami plnými úrodnej pôdy, priezračných vôd, ale aj úžasných, svedomitých, pracovitých a múdrych ľudí", zdôraznil. 

Vypočujte si veľmi emotívne, rázne, jednoznačné a skvelé vystúpenie p. Rostasa... 

Zdroj: zvtv


Národné obrodenie sa riadi základmi slovanských tradícií, spoluprácou medzi spoločenstvami a rešpektovaním historických práv Slovanov.

Dňa 18. 02. 2023 sa od 09:00 hod. konala v banskobystrickom hoteli Dixon celoslovenská Konferencia Národného obrodenia. Vystúpenia jednotlivých rečníkov - odborníkov sme pre vás spracovali...