P R O G R A M O V Ý  M A N I F E S T  V L A S T E N E C K É H O  F R O N T U 


S L O V E N S K Á   Z E M


Program Obrodenej Spoločnosti pre nasledujúce generácie. Kam smerujeme v horizonte niekoľkých generácií.


Cieľ Programu:

Cieľom programu je hlboký duchovný prerod ľudskej spoločnosti na planéte ZEM na spoločnosť riadenú Mravnosťou, Svedomím a Láskou. Prerod sa uskutoční počas generácií v mierovej spolupráci slobodných národov a je postavený na Humanizme: budovanie Raja na Zemi rukami Človeka pod vedením Stvoriteľa. Orientácia pre zmenu spoločnosti je v Stupnici hodnôt, kde najnižšou hodnotou je Hmota (vrátane všetkých pokladov), cez hodnotu rastlinstva a Živých Bytostí až po hodnotu najvyššiu, ktorou je vysoko Cnostná a Tvorivá Bytosť - ČLOVEK. Ako Metodológia a Nástroj prerodu spoločnosti budú slúžiť princípy Koncepcie Spoločnej Bezpečnosti (KSB).

Princípy Programu:

- princíp Duchovný - JEDNOTA a rovnováha materiálnych a duchovných hodnôt. ČLOVEK je Prírodou/Stvoriteľom vybavený schopnosťou rozlišovať DOBRO a ZLO, SLOBODNE, to znamená podľa SVEDOMIA a so ZODPOVEDNOSŤOU sa rozhodovať a na základe toho konať.

-   princíp Občiansky - rovnosť práv a povinností. V súlade s tým majú občania PRÁVO byť pravdivo a objektívne informovaní, na druhej strane majú POVINNOSŤ podieľať sa podľa svojich schopností a možností na správe vecí verejných.

-   princíp Pospolitosti - rovnováha spoločných a osobných záujmov. Pospolitosť stojí nad jednotlivosťou (Ľ. Štúr), pritom sú plne uznávané a dodržiavané slobody a práva jednotlivca. Ak konanie vo verejnom záujme spôsobí osobe ujmu, táto ujma bude osobe vynahradená.

Program má Konceptuálnu štruktúru Šiestich priorít riadenia sociálnych supersystémov.

1. Koncepcia - Svojbytnosť a Zvrchovanosť

ČLOVEK ako "Duchovná bytosť" je obdarený jemu geneticky danými jedinečnými vlastnosťami, ktoré môže slobodne rozvíjať len v spoločnosti rovnako slobodných ľudí v žičlivom prostredí vzájomnej úcty a lásky. Potrebuje vytvoriť Pospolitosť, ktorá sa dokáže uživiť, vychovávať zdravé generácie a žiť trvale v Mieri a bezpečí. Potrebuje mať "Vlastnú ZEM", ktorú sám spravuje, obraňuje a trvale rozvíja. Trvale a dlhodobo zaisťuje Národné záujmy vrátane záujmov národnostných menšín. Pre zvýšenie bezpečnosti a úrovne života obyvateľov sa spája do nadnárodných spoločenstiev slobodných národov na princípoch Humanity.

Spoločne obhospodaruje pôdu, vodu a ostatné prírodné zdroje nachádzajúce sa na území ZEME - Dŕžavy. Zriaďuje vlastné prostriedky výmeny tovarov a služieb v rámci Dŕžavy a medzinárodnej spolupráce.

2. Dejinná kontinuita - chronológia

Národy Slovanské sú od nepamäti slobodné, nepokorené otroctvom a schopné vlastnej správy s duchovným a fyzickým rozvojom každého ich člena. Treba si preto ctiť vlastných predkov a ich hrdinné zápasy o uchovanie našich rodov a národov až do súčasnosti. Vlastné dejiny je treba neustále skúmať, objasňovať jednotlivé dejinné skutočnosti, vyzdvihovať osobnosti národného života, tvorivé činy našich predkov vo všetkých oblastiach života doma i vo svete. S pravdivými dejinami oboznamovať hlavne vyrastajúcu generáciu a budovať v nej vlastenectvo a občiansku zodpovednosť, pestovanie národných tradícií.

Základom našej spoločnosti vždy bola a je Rodina, ktorú tvoria otec, matka, deti, starí rodičia a vnuci. Spoločnosť podporuje prirodzené princípy rodinného života, súdržnosť, vzájomnú pomoc, úctu k starším, zodpovednosť rodičov za deti a dospelých detí za rodičov v dôchodkovom veku. Poskytuje materiálnu pomoc pri získaní a zariaďovaní bývania pre mladé rodiny, pomoc po narodení detí.

3. Ideológia, spravovanie spoločnosti

Spoločnosť slobodných, duchovne vyspelých ľudí s typom psychiky Človek sa dokáže sama spravovať tak, že život je spravodlivý mravne aj sociálne. Vedecké, filozofické kultúrne a záujmové združenia slúžia na hľadanie optimálneho rozvoja života a spoločenských vzťahov. Široká účasť obyvateľov na správe spoločnosti je zabezpečovaná spôsobom Samosprávy stavanej zdola až po najvyššie miesta v Zemi na základe výberu dôveryhodných a kompetentných osobností. Títo sa trvale zodpovedajú tým, od ktorých dostali dôveru a poverenie a sú kedykoľvek odvolateľní.

Nositeľom moci v Zemi je ľud. Princíp trvalého VÝBERU zástupcov ľudu do Samosprávy a zodpovedných pracovníkov Verejnej správy je zobrazený na obrázku.

4. Ekonomika, hospodárenie

Zvrchovaná spoločnosť potrebuje pre svoj život a obranu zdroje, ktoré zabezpečuje činnosťou strategických podnikov. Tieto spravujú prírodné zdroje, energetiku, komunikácie a líniové siete infraštruktúry.

Zdroje pre činnosť obce sú získavané hospodárskou činnosťou organizácií výroby, služieb a výberu prenájmu nehnuteľností.

Odvod prostriedkov z obce na samosprávny región a Dŕžavu je stanovený osobitnými pravidlami. Obyvateľstvo nie je zdaňované, za služby verejnej správy sú stanovené poplatky.

Osobný majetok obyvateľov je chránený prijatými pravidlami, majetok vo forme kapitálu je v správe spoločenstiev, ktoré ho využívajú na spoločensky potrebné ciele a potreby.

Dŕžava podporuje rozvoj vedy, kultúry a tvorivej činnosti obyvateľstva v prospech človeka, neexistujú autorské práva.

Efektívne využívanie pozemkov zabezpečuje a spravuje obec, ktorá dáva do užívania (prenajíma) pozemky pre súkromníkov, firmy a pre potreby verejného záujmu.

Každý občan má nárok na pridelenie primeraného pozemku pre vlastné dôstojné bývanie. Tento nárok je dedičný.

Na úrovni samosprávnych jednotiek - Okresov je zabezpečovaná potravinová sebestačnosť v základných potravinách, domáce spracovateľské a potravinárske reťazce. Hospodárska činnosť - výroba a služby - sa prednostne vykonávajú družstevnou formou, ktorá je vysoko efektívna, pretože umožňuje účasť pracujúcich na riadení a spravodlivé rozdeľovanie vytvorených statkov. Domáce suroviny sú vysoko zhodnocované na základe poznatkov vedy a techniky. Výmena tovaru s inými krajinami je prevažne s výrobkami s vysokou pridanou hodnotou.

Obchodovanie prebieha na základe čestnosti, nezneužívaní núdze alebo slabšieho postavenia partnera.

Slovenskú národnú banku a Národnú poisťovňu spravuje Dŕžava, pre potreby investícií funguje bezúročné finančníctvo.

5. Zdravie

Zdravie populácie je zabezpečované Preventívnymi programami ochrany zdravia pri použití cieleného zvyšovania prirodzenej imunity. Základom pestovania zdravia je zdravá strava z blízkeho regiónu, keď potraviny sú liekom. Je uznané rovnoprávne postavenie všetkých druhov medicíny - alopatická, alternatívna, celostná, dôležitá je prevencia proti užívaniu návykových látok.

Je zaistená bezplatná základná zdravotná starostlivosť pre všetkých obyvateľov spoločne s povinnosťou dbať o svoje zdravie.

Zdraviu napomáha ochrana životného prostredia pri všetkých spoločenských a súkromných aktivitách, znižovanie spotreby energií, ekologická výroba potravín a vecí životnej potreby, ktoré nie sú vyrábané pre zisk, ale len pre skutočnú potrebu.

6. Obrana a zahraničné vzťahy

Mier a spokojný života obyvateľov je zabezpečovaný na základe bratského spolužitia s ostatnými národmi. Vzájomné vzťahy sú budované na dôvere a princípoch jednoty myšlienok, slov a činov, spolupráca na základe vzájomne výhodných zmlúv a dohôd.

Osobitná pozornosť je venovaná vzťahom k národom, ktoré sú Slovienom duchovne a kultúrne najbližšie s výhľadom na spoluprácu slovanských národov.

Na úrovni obcí sú vykonávané dobrovoľné poriadkové služby, základný stupeň obrany - Domobrana je organizovaná na úrovni samosprávnych regiónov.

Branná výchova a civilná služba je požadovaná od všetkých obyvateľov podľa zdravotných dispozícií. Obce a samosprávne regióny majú zavedené krízové plány civilnej obrany pre rôzne situácie, cvičené sú hasičské a záchranárske zložky.

Nadstavbou je dobre vycvičená a vybavená profesionálna armáda zameraná na obranu územnej celistvosti Dŕžavy a kontrolu hraníc. Armáda vychováva kadetov a udržiava aktívne zálohy.


Rozvoj Slovenskej Zeme v najbližšom období a v horizonte jednej generácie.


Cieľ a princípy:

Základným cieľom je formovanie vyspelej, slobodnej a sociálne spravodlivej spoločnosti bez vykorisťovania človeka človekom, ktorá vytvorí predpoklady pre primeraný materiálny blahobyt, tvorivú sebarealizáciu, neobmedzený duchovný rozvoj každého občana, založenú na ľudskej dôstojnosti a mravnosti, vzájomnej spolupráci, spolupatričnosti a solidarite. Spoločnosť môže prosperovať, len ak na jej čele stoja múdri, vzdelaní a šľachetní ľudia.

Základným motívom a zmyslom žitia sa stane nachádzanie šťastia človeka v práci pre spoločné dobro, kedy hodnota človeka bude odvádzaná od jeho schopnosti tvoriť a dávať, nie od toho, koľko vlastní, nie aký je bohatý materiálne, ale duchovne. Materiálne zabezpečenie má byť dostupné každému v miere, ktorá garantuje všetky jeho sociálne istoty, aby sa mohol vzdelávať a tvorivo rozvíjať.

A. HISTORICKO - PRÁVNA KONTINUITA

Slovenská Zem je priamym nástupníckym štátom Veľkej Moravy a Uhorska. Vzhľadom na identickosť etnicity Uhrov do polovice 19. storočia s dnešnými Slovákmi, reprezentovanej osobou Franza Liszta, je Slovensko jediným právoplatným nástupníckym štátom Uhorska a uhorských dejín.

B. SPOLOČENSKÝ SYSTÉM

Základom života slovenskej spoločnosti je rodina, ktorú tvoria otec, matka, deti, starí rodičia, vnuci. To platí aj pre náhradnú rodinu a osvojené deti. Spoločnosť sa riadi prirodzenými princípmi rodinného života, súdržnosťou, vzájomnou pomocou, úctou k starším, zodpovednosťou rodičov za deti a dospelých detí za rodičov v dôchodkovom veku.

Riadenie Slovenskej zeme

Slovensko má 79 okresov (po úprave cca 75), ktoré tvoria širšiu oblasť centrálnych miest. Okresy budú tvoriť výkonné regionálne jednotky Slovenskej Zeme. Najmenšie jednotky riadenia krajiny sú obec alebo mestská časť, do vedenia ktorých sú zástupcovia vyberaní na princípoch Kopného Práva. Títo predstavitelia tvoria Okresný Snem.

Okresný Snem si spomedzi seba vyberá Predsedu. V momente zvolenia do funkcie je Predseda zároveň členom Slovenského Snemu. Slovenský Snem zasadá raz to týždňa a schvaľuje návrhy zákonov predkladané jednotlivými ministerstvami. Predsedovia Snemov sú kedykoľvek odvolateľní príslušným Snemom. Slovenský Snem si spomedzi seba volí Predsedu Snemu, ktorý reprezentuje Slovenskú Zem.

Výberom Predsedu Snemu uvoľnený post bude obsadený novým výberom Predsedu.

Zástupcovia obcí a mestských častí - starostovia, členovia Slovenského Snemu, ministri a všetci úradníci verejnej správy a ich rodinní príslušníci nesmú mať bankový účet mimo územia Slovenskej Zeme. Nesmú byť na výplatnej listine mimovládnych neziskových organizácií financovaných zo zahraničia.

Výber na všetkých úrovniach (obec, okres, Slovenský Snem)

Vyberaní do funkcií môžu byť len ľudia, ktorí na Slovensku za posledné 4 roky odviedli aspoň za 2 roky dane Slovenskej Zemi. Ľudia, ktorí dane neplatia, sa nemôžu zúčastniť výberu a nemôžu byť vybraní. Vyberaní kandidáti musia mať dosiahnutý vek aspoň 35 rokov. Vyberaný kandidát musí mať kompletnú rodinu a najmenej jedno dieťa.

Výbery musia byť realizované manuálne. Akékoľvek elektronické prostredie v procese výberu je vylúčené.

Počas výberov je zakázané zverejňovanie preferencií a akákoľvek individuálna reklama kandidátov (médiá, billboardy, schránky atď.).

Mechanizmus odvolávania bude definovaný neskôr.

Referendum

Referendum je druhým pilierom kontroly moci obyvateľmi Slovenskej Zeme.

 • Referendá sa konajú na všetkých úrovniach samosprávy. Iniciovanie a výkon referend bude riešený osobitným predpisom. Referendá sa môžu týkať rozhodnutí Snemov, nesprávnych rozhodnutí súdov a pod.
 • Referend týkajúcich sa zmien v Ústave a medzinárodných zmlúv sa musí zúčastniť viac ako 50 % občanov.
 • Jedinec odvolaný na základe referenda sa už nikdy nemôže uchádzať a byť vybraný na post akejkoľvek pozície vo verejnej správe.
 • Sú vymedzené určité typy zákonov, ktoré navrhne úrad verejnej správy, po rozprave odsúhlasí Snem, ale budú musieť byť potvrdené referendom. Sú to zákony týkajúce sa pracovnoprávnej oblasti, daní, zahraničnej, bezpečnostnej a migračnej politiky.

Ústava Slovenskej Zeme

Ústava je nadradená akýmkoľvek iným zákonom. Žiaden iný zákon nemôže popierať alebo obmedzovať články Ústavy. Ústava bude koncipovaná v súlade s týmto dokumentom.

Médiá

Ak médiá budú prezentovať vinu akejkoľvek osoby pred právoplatným odsúdením, bude sa to chápať ako závažný trestný čin, za ktorý budú finančne sankcionované. Šírenie zaujatosti, nenávisti a prezentovanie násilia a agresivity bude finančne sankcionované. V prípade opakovaných sankcií bude možné médiu (TV a rozhlas) odobrať licenciu na určité obdobie, alebo médium úplne zrušiť.

RTVS ako národné médium bude fungovať v presne definovanom rozhraní tak, aby sa v ňom mohli mediálne prezentovať všetky myšlienkové prúdy obyvateľov Slovenskej Zeme bez obmedzení, v súlade s cieľmi a princípmi tohto dokumentu.

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie prijímajúce finančné čiastky na svoju činnosť zo zahraničia (t. j. z ktorejkoľvek krajiny mimo územia Slovenskej Zeme), budú vedené ako cudzí štátni agenti. V prípade zasahovania do chodu štátu či pri ovplyvňovaní spoločnosti budú tieto organizácie okamžite zrušené a rozpustené. Zamestnanci takýchto neziskových organizácií nesmú vystupovať v žiadnych médiách. V prípade takéhoto činu bude príslušné médium tvrdo sankcionované. Zamestnanci takýchto neziskových organizácií nemôžu kandidovať vo výberoch do samosprávnych orgánov a nemôžu nikdy (ani po ukončení činnosti v danej neziskovej organizácii) pracovať na žiadnej úrovni štátnej správy.

C. ROZVOJ SLOVENSKEJ ZEME

Oblasť výchovy a vzdelávania

Základným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu má byť formovanie aktívneho tvorivého človeka a nie pasívneho konzumenta.

Duchovné obrodenie človeka si vyžaduje obrodené školstvo zamerané hlavne na rozvoj tvorivého duchovného potenciálu mládeže a na tie odborné oblasti, ktoré sú perspektívne z hľadiska budúcich potrieb spoločnosti a národného hospodárstva. Dôraz sa bude klásť na výchovu mladej generácie v duchu vlastenectva a občianskej zodpovednosti, poznanie slovenských a slovanských dejín, pestovanie národných tradícií a hrdosti na bohatú históriu slovenského národa vo všetkých jej historických obdobiach. Kriminalizovanie slobody slova a prejavu, názoru na historické udalosti musí byť zakázané. Do popredia musia byť kladené morálne hodnoty ako šľachetnosť, statočnosť, dobrosrdečnosť, obetavosť, láska k rodine, vlasti a blížnym.

Súčasný stav: základná deformácia súčasného vzdelávania sa odvíja od spôsobu financovania školstva. Financovanie škôl od počtu žiakov prinieslo nezdravú súťaž medzi školami, výsledkom čoho sa stal fakt, že "študent sa stal klientom". Výsledkom takéhoto stavu je dramatické zníženie kvality vzdelávania, odoberanie časového fondu v prospech jalových, neproduktívnych tém ako zvrátených ideológií rodovej rovnosti, LGBTI a feminizmu, orientácia učiteľov na propagáciu školy namiesto toho, aby sa zameriavali na výchovno-vzdelávací proces, chaos v učebných odboroch ("kozmeticky" sa menia názvy odborov), nezdravá a nekalá konkurencia škôl (vzájomné kradnutie študentov), nedostatočné materiálno-technické zabezpečenie škôl na výuku, nedostatočné a nesystematické vzdelávanie učiteľov (hlavne odborných predmetov) a pod.

Je nevyhnutné, aby opäť štát prevzal plnú kontrolu nad vzdelávaním. Štát na základe demografických údajov a v súlade so stredne a dlhodobým plánovaním rozvoja krajiny musí presne definovať počet absolventov pre jednotlivé odbory a určiť školy, ktoré budú vzdelávanie zabezpečovať. Je potrebné oslobodiť učiteľa od administratívnej práce a presadzovať štátnu koncepciu zameranú na podnecovanie tvorivého potenciálu žiakov, študentov, ale aj učiteľov, vzbudzovanie aktívneho záujmu o získavanie nových vedomostí a zručností, podporu a rozvíjanie geneticky daných, jedinečných vlastností každého jednotlivca, všestranný fyzický, intelektuálny, mravný a duchovný rozvoj detí a mládeže.

Krátkodobý cieľ (ihneď):

 • Štát prevezme celé školstvo (základné a stredné školy) späť pod svoju kontrolu (riadenie, budovy, personál).
 • Reorganizácia vysokého školstva - mnohé z vysokých škôl nespĺňajú kvalitatívne odborné kritériá.
 • Prinavrátenie akademických slobôd - na školách sa môže polemizovať a viesť diskusie na akúkoľvek tému - učitelia nemôžu byť za názor na akademickej pôde kriminalizovaní.
 • Prehodnotenie vzdelávacích programov vzhľadom na požiadavky praxe.
 • Prísnejšie hodnotenie, študenti s nedostatočnými schopnosťami nasmerovať na inú školu alebo na nižší typ školy bez maturity.
 • Nastavenie všeobecne pozitívnej pracovnej klímy v školstve zamerané na skvalitnenie vzdelávania.
 • Výchova mladej generácie v duchu vlastenectva a občianskej zodpovednosti, poznanie slovenských a slovanských dejín, pestovanie národných tradícií.
 • Podpora a rozvíjanie geneticky daných, jedinečných vlastností každého jednotlivca, všestranný fyzický, intelektuálny, mravný a duchovný rozvoj detí.
 • Vzdelávací systém založený na celostnom princípe:

- MATERIÁLNO - DUCHOVNO

- ZRUČNOSTI - VEDOMOSTI - TVORIVOSŤ 

- Vlastná iniciatíva, sloboda a kritické myslenie

 • Na základe prirodzeného poriadku stanoviť, pestovať a rozvíjať stupnicu hodnôt.
 • Podpora prirodzených princípov rodinného života, súdržnosť, vzájomná pomoc, úcta k starším, zodpovednosť rodičov za deti a dospelých detí za rodičov v dôchodkovom veku.

Strednodobý cieľ (2 až 5 rokov):

 • Školy s vyučovacím jazykom slovenským musia byť v každej oblasti Slovenskej Zeme.
 • Zavedenie školského informačného systému pre študentov a učiteľov, cieľom je vytvoriť databázu poznatkov vytváranú skúsenými učiteľmi: vypracované prípravy na vyučovanie, rôzne metodické postupy, aktivity na jednotlivé témy a pod. - tvorcovia sú pedagógovia - odmeňovanie v závislosti od aktivity (viac v samostatnom dokumente).
 • Nastaviť vyváženosť medzi memorovaním a problémovo orientovaným vzdelávaním.
 • Silná podpora talentovaných žiakov (napríklad formou rôznych finančných úľav, štipendií a podmienok v samotnom vzdelávacom procese).
 • Vytvoriť tvorivostný komplex - prepojenie stredných a vysokých škôl, kde by školské výrobné kapacity smerovali svojou produkciou na podporu vzdelávacieho procesu (napríklad makety, názorové pomôcky, videá a pod.).
 • Zaviesť pre technické školy pilotný projekt Distribuovanej výroby. Prínosy: zvýšiť tvorivosť, lukratívnosť technického vzdelania, vytvorenie technologického zázemia a testovanie distribuovanej výroby, ktorá by v prípade pozitívnych výsledkov mohla byť zavedená pre Slovenskú ekonomiku (viac o distribuovanej výrobe v samostatnom dokumente).
 • Transformovať vzdelávanie pre Rómov, individuálne nastaviť vzdelávanie ich špecifickým schopnostiam a možnostiam.
 • Obmedziť elektronizáciu v školstve, zaviesť späť manuálne činnosti do vzdelávania (varenie, štrikovanie, šitie, práca na záhrade, práca v dielni a pod.). Prehodnotiť množstvo a rozsah používania IKT vo výučbe. Nastavenie limitných hraníc pre každú vekovú kategóriu. Zvýšenie manuálnych činností vo výuke v predškolskom veku a v ročníkoch 1. až 4.
 • Odstránenie elektronického smogu zo školského prostredia, zrušiť wifi a zaviesť optické rozvody.
 • Reformovať občiansku náuku, viac sa venovať ústave a základným prvkom slobody.
 • Na všetkých stupňoch výchovy a vzdelávania zaviesť primeranú formu vzdelávania Koncepcie spoločnej bezpečnosti (KSB).
 • Reformovať a posilniť výuku dejepisu. Viac sa zameriavať na dejiny Uhorska a Slovenska. Viesť verejné diskusie a prednášky na kritické a zamlčované oblasti slovenských dejín. Dejiny sa musia vyučovať s dôrazom na kritické obdobia dejín, so zameraním na spôsoby a postupy vzniku totalitných režimov (vrátane toho dnešného). Veľký dôraz na vytvorenie slovenského pohľadu na slovenské a stredoeurópske dejiny.
 • Na druhom stupni základných škôl oddelené triedy chlapcov a dievčat, dostatok pohybových aktivít, výchova ku gracióznosti.

Oblasť kultúry

Súčasný stav: súčasný stav kultúry je alarmujúci. Keďže cieľom mocenských elít je ovládnuť a zotročiť človeka, aj oblasť kultúry nasmerovali do amorálneho úpadku a degradácie človeka, kde sa propaguje kult bezduchosti, násilia, bezvýchodiskovosti, beznádeje, vulgárnosti a primitívneho materializmu a konzumizmu. Našou základnou prioritou a pilierom, na ktorý sa musí opierať celé naše snaženie je ľudská dôstojnosť a výchova k tvorivosti. Akcent na tieto atribúty sa musí stáť krédom snažení vo všetkých oblastiach kultúry, aby sa jej počiny stali východiskom zo súčasnej biedy a otváraním brán do sveta plného krásy, ľudskej nádeje a optimizmu. Oblasť kultúry čaká náročná úloha - vyliečiť chorú ľudskú dušu pestovaním lásky k blížnym, k vlastnej rodine, národu, vlasti a hrdosti na vlastnú históriu a významné osobnosti našich dejín. Taktiež ľudová kultúra predstavuje nevyčerpateľné žriedlo inšpirácií pre tvorivé počiny človeka, a preto si zaslúži zvýšenú pozornosť. Poslaním kultúry je pestovať v ľuďoch zmysel pre krásu. Krása povznáša ľudskú dušu, a preto právo na existenciu má len také umenie, ktoré je krásne, lebo Krása a Pravda kráčajú ruka v ruke.

Krátkodobý cieľ (ihneď):

Strednodobý cieľ (2 až 5 rokov):

Oblasť Zdravia

Základom duševne zdravej spoločnosti je aj fyzicky zdravé obyvateľstvo. Je potrebné sústrediť pozornosť na propagáciu prevencie chorôb a zdravého životného štýlu, cielené zvyšovanie imunity, aby sme mali zdravú populáciu až do vysokého veku.

Súčasný stav: dnešný zdravotný systém je zameraný predovšetkým na potláčanie vonkajších prejavov chorôb, a nie na odstraňovanie príčin. Cieľom nie je liečiť, ale hlavne zarobiť. Komerčná platforma medicínskeho prostredia deformuje podstatu a poslanie zdravotníctva. Alternatívne, často veľmi lacné liečebné postupy a medikamenty nie sú preplácané zdravotnými poisťovňami a sú silnými lobistickými skupinami stavané mimo zákon. V slobodnej spoločnosti je prirodzený slobodný názor na liečenie a ten musí byť občanom aj prakticky vymožiteľný od všetkých štátnych a neštátnych inštitúcií participujúcich na jeho liečbe.

Krátkodobý cieľ (ihneď):

 • Zrušiť súkromné zdravotné poisťovne.
 • Zrovnoprávniť postavenie všetkých druhov medicíny, alopatická, alternatívna, celostná.
 • Bezplatná základná zdravotná starostlivosť pre všetkých občanov spoločne s povinnosťou dbať o svoje zdravie - motivačné programy pre obyvateľov starajúcich sa o svoje zdravie (napr.: preplácanie kúpeľných pobytov v určitých ročných intervaloch, zníženie mesačnej platby do zdravotnej poisťovne a pod.).
 • Sloboda jedinca v konaní a vo vzťahu k svojmu telu a k telám zverených osôb musí byť zaručená.
 • Výchova a opatrenia na potláčanie užívania návykových látok.
 • Plošné zrušenie povinného očkovania detí a ukončenie preplácania týchto vakcín štátom.
 • Odmeňovanie lekárov viazať na chorobnosť pacientov (čím budú ich pacienti viac chorí - tým menej peňazí dostanú od zdravotnej poisťovne).
 • Zrušenie E-čiek v potravinách; bude povolených len 11 základných prísad do potravín, tak ako to bolo pred rokom 1989.

Strednodobý cieľ (2 až 5 rokov):

 • Prísne dodržiavanie ekologických parametrov "čistého životného priestoru". V databáze znečisťovateľov "životného priestoru" sú nielen fyzicky viditeľné produkty a odpady (plasty, batérie, azbest, ťažké kovy atď. ), ale aj znečisťovanie ovzdušia látkami z lietadiel (chemtrails) či rôzne stupne elektrosmogu a frekvenčného žiarenia (mobilní operátori, digitálne vysielanie, wifi, 5G atď.).
 • Zavedenie zdravovedy do výuky v školách už od 5. ročníka ZŠ, zaviesť programy na zvýšenie športovej aktivity mládeže.
 • Vrátiť späť do popredia parazitológiu ako významný spôsob prevencie a liečenia chorôb.

Oblasť národného hospodárstva a pôdohospodárstva

Správu hospodárskeho života musí zabezpečovať štát spravujúci strategické podniky, ktoré vytvárajú zdroje pre spoločnosť. Podnikanie bude podporované vo všetkých formách - štátne, družstevné, súkromné. Štátne podniky sa budú zameriavať na veľké a časovo náročné projekty, budovanie výskumno-vzdelávacích centier, finančne náročnú a sofistikovanú výrobu.

Štát by sa mal zamerať predovšetkým na podporu rozvoja perspektívnych vysoko sofistikovaných technologických odvetví s vysokou pridanou hodnotou využívajúc vzdelanostný potenciál špičkových odborníkov. V rámci investičnej politiky štátu treba podporiť tiež investície do stavebníctva pri výstavbe pomerne lacných modulárnych nájomných bytov, ako aj do infraštruktúry, hlavne dostavby diaľnic.

Pre oblasť riadenia strategických odvetví a realizácie dôležitých investičných zámerov a programov je potrebné vypracovať nadrezortný jednotný centrálny systém riadenia s uplatnením cieľového programového plánovania a riadenia, ktoré bude koordinovať spoluprácu jednotlivých rezortov na dosiahnutie stanovených cieľov hospodárstva smerujúcich k zvyšovaniu životnej úrovne a blahobytu obyvateľstva.

Súčasný stav: Anarchia.

Krátkodobý cieľ (ihneď):

 • Prírodné a strategické zdroje, energetika a komunikácie sú v správe národa. Rozvody elektriny, plynu, vody, kanalizácie, spracovanie odpadov, ekológiu spravuje štát.
 • Zabrániť znižovaniu pôdneho fondu.
 • Regióny (okresy) tvoria prirodzené územné celky s centrálnym dominantným mestom prípadne s viacerými menšími mestami, tieto oblasti riadi samospráva na čele s Predsedom Snemu; cieľom hospodárskej stratégie je vytvorenie lokálnej priemyselnej a poľnohospodárskej produkcie v rámci ucelenej koncepcie slovenského hospodárstva, prepojenie dediny s mestom.

Pozitíva:

- zníženie nákladov na prepravu tovarov

- zníženie nákladov na prepravu osôb

- zvýšenie zamestnanosti

- zvýšenie miezd

 • Každý región vybuduje a udržiava lokálne potravinové rezervy (sýpky atď.), zriaďuje poľnonákupy a organizuje spracovanie poľnohospodárskych produktov; štát vypracuje všeobecnú vzorovú koncepciu hospodárskeho rozvoja regiónu, vyškolí odborníkov, ktorí pomáhajú implementovať hospodársku koncepciu regiónu priamo v jednotlivých regiónoch.
 • Štát priamymi investičnými projektmi v každom okrese definuje a podporí rozvoj výroby v danej oblasti; konkrétny typ výroby bude závislý od dostupnosti surovín (napr.: drevo), odborovej orientácie vzdelávacích inštitúcií, tradície výroby, rozsahu a kvality pracovnej sily.
 • Obnovenie potravinovej bezpečnosti Slovenskej Zeme; územné celky (okresy) v závislosti od počtu obyvateľstva definujú ročnú spotrebu potravín. V závislosti od typu regiónu (horský, podhorský, nížina) bude s ministerstvom hospodárstva definovaný typ produkcie v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby tak, aby v čo najväčšej miere boli pokryté potravinové potreby regiónu; v nadväznosti na rastlinnú výrobu a už jestvujúcu potravinársku výrobu, regióny v spolupráci so štátom zadefinujú ďalší rozvoj regionálnej potravinárskej výroby.
 • Obnova širokého využívania konopy vo všetkých odvetviach potravinárstva, zdravotníctva a hospodárskych odvetví.
 • Zákaz používania GMO na území SR.
 • Obmedzenie korupčného prostredia zavedením pravidla "štátne a regionálne zákazky realizujú štátne (regionálne) firmy"; dosiahne sa zároveň zvýšenie miezd a podpora regionálnej zamestnanosti.
 • Výrazné obmedzenie pracovnej sily zo zahraničia.
 • Podpora finalizácie produktov z dreva; zákaz vývozu guľatiny a hrubo opracovaného dreva z krajiny; drevo vyhlásiť za strategickú surovinu.

Strednodobý cieľ (2 až 5 rokov):

 • Štát musí rozvíjať a budovať štátne podniky, ktoré budú hlavným zdrojom pre fungovanie štátu. V súvislosti s rozvojom národných podnikov sa výška daňových odvodov v horizonte 10 až 15 rokov bude postupne znižovať až na nulu.
 • Postupná minimalizácia štátnej správy ako výsledok priebežného zjednodušovania štátnych štruktúr, rôznych procesných postupov v štátnej správe a daňového zaťaženia.
 • Rozvoj regionálnej dopravy, silný dôraz na obnovenie železničnej dopravy; železničná doprava musí byť v plnej miere vo vlastníctve štátu.
 • V spolupráci s univerzitami sledovať pilotný projekt Distribuovanej výroby; priebežne skúmať možnosti plnej alebo čiastočnej aplikácie do národného hospodárstva.
 • Podrobne analyzovať možnosti výroby energie z geotermálnych vrtov v širšom rozsahu v rámci celého Slovenska; v prípade pozitívnych výsledkov nastaviť dlhodobý plán rozvoja Slovenskej Zeme v oblasti výroby tepelnej a elektrickej energie z geotermálnej energie.

Prínosy:

- domáca produkcia elektriny

- zostatkové teplo poslúži na vykurovanie domov, firiem a skleníkov

- rozvoj poľnohospodárskej produkcie - skleníky - celoročné pestovanie zeleniny

- strojárska výroba: zariadenia na geotermálne vrty - zvýšenie zamestnanosti

- strojárska výroba kogeneračných jednotiek - zvýšenie zamestnanosti

- technologický vývoj v oblasti geotermálnych energií, prepojenie na technické univerzity a výskumné  centrá

- vývoz produkcie do susedných krajín

 • Štátna podpora drevospracujúcich firiem, ktoré budú finalizovať produkciu z dreva (nábytok).
 • V rámci zachovania biodiverzity, potravinovej a rastlinnej rôznorodosti podporovanie a rozširovanie génovej banky rastlín; zachovanie genofondu kvalitných ovocných odrôd, ktoré miznú so zánikom starých záhrad.
 • Realizácia štátneho výskumu (realizovaný na univerzitách) v oblasti aquaponie a hydropónie; v prípade pozitívnych výsledkov štátna podpora pri implementácii do jednotlivých regiónov v závislosti od lokálnych prírodných pomerov.
 • Podpora výstavby rybníkov.
 • Vytvorenie štátnej siete hypermarketov, produktovo zameraných v prvom rade na predaj slovenských produktov a produktov krajín s bližšími ekonomickými vzťahmi (ČR, Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko atď.).
 • Štát prostredníctvom regiónov bude vykupovať poľnohospodárske produkty a potraviny vyprodukované v SR za vopred dojednané ceny priamo od výrobcov a producentov v SR a produkty distribuovať do štátnych organizácií (školy, štátne úrady, armáda) a štátnych hypermarketov. Zrušením e-čiek v potravinách sa nepriamo podporí domáca a lokálna produkcia potravín.
 • Cielené kontroly na dovozové potraviny, ktoré majú výrazne nižšiu kvalitu ako doma dorábané potraviny.
 • Plošné zrušenie plastových obalov. Nahradené papierom, sklom a drevom. Zavedenie unifikovaných sklenených obalov - zavedenie zálohovanie sklenených obalov - rozvoj sklárstva, kde máme dlhodobú tradíciu. Nastaviť prechodové obdobie na plnú platnosť zákona.
 • Štátni zamestnanci sú na svoje pozície systematicky pripravovaní, celoživotné vzdelávanie, vedomostný a skúsenostný princíp.
 • Finančná a materiálna pomoc pri získaní a zariaďovaní bytu pre mladé rodiny, finančná a materiálna pomoc po narodení detí.

Oblasť bankovníctva a finančníctva

Štát musí získať rozhodujúci podiel na finančnom trhu. Bez toho, aby mal v rukách oblasť financií, ktoré sú krvou hospodárstva, nemôže účinne uplatňovať svoju štátnu menovú, fiškálnu a národohospodársku politiku.

Súčasný stav: Slovensko je iba štatistom na vlastnom území.

Krátkodobý cieľ (ihneď):

 • Platidlom na území Slovenska sa stane vlastná peňažná jednotka - slovenská koruna, ktorú emituje a spravuje Národná banka Slovenska banka v rukách štátu podľa potrieb národného hospodárstva.
 • Zriadenie štátnej baky (100 % vlastník štát) s cieľom zabezpečiť finančné služby pre občanov Slovenskej Zeme; zákaz úverovania spoločností s obmedzením ručenia (s.r.o. a akciové spoločnosti).
 • Predefinovanie pôsobnosti exekútorov; exekúciu môže vykonávať len štát prostredníctvom štátnych exekútorov.
 • Zrušenie druhého piliera.

Strednodobý cieľ (2 až 5 rokov):

Prebudovanie systému dôchodkového zabezpečenia:

 • zrušenie druhého piliera dôchodkového sporenia
 • zriadenie štátneho fondu rozvoja Slovenskej Zeme (ŠFRSZ); jedným zo zdrojov aktív fondu budú aktíva zrušeného druhého piliera, odkiaľ peniaze nasporené občanmi budú im presunuté do povinného  dôchodkového poistenia a zohľadnené pri výpočte ich starobného dôchodku
 • aktíva ŠFRSZ budú použité na výstavbu štátnych podnikov a výskumných centier, ktoré by mali v horizonte 10 a viac rokov prinášať zisky, z ktorých budú vyplácané aj starobné dôchodky
 • zadefinovanie odchodu na dôchodok v závislosti od odrobených rokov, počtu detí (trvalo žijúce na území Slovenskej Zeme); spravodlivé a objektívne nastavenie mechanizmu výpočtu odchodu na dôchodok (v princípe musí platiť: "čím viac detí, tým skôr dôchodok").

Oblasť obrany a bezpečnosti štátu

Na území Slovenska sa môžu zdržiavať len ozbrojené zložky SR. Akékoľvek iné ozbrojené sily na našom území sú považované za okupáciu.

Domobrana je základným prvkom ľudovej ozbrojenej sily pripravenej a schopnej postaviť sa voči svojvôli akýchkoľvek politických štruktúr zavádzajúcich totalitu v krajine. Každá regionálna (okresy) domobrana má vlastné velenie, kde sú velitelia na každej úrovni volení členmi domobrany. V prípade porušovania Ústavy SR zo strany rôznych subjektov, prezidenta či štruktúr súdnej moci, Domobrana má právo postaviť sa na odpor a chrániť záujmy občanov. Domobrana je priamo podriadená starostom a Snemom jednotlivých okresov. V prípade porušovania ústavy je ich výkonná a právna moc nad úrovňou súdov, polície a armády.

Súčasný stav: obranyschopnosť štátu nie je možné efektívne zabezpečiť bez náležitej vojenskej prípravy obyvateľstva. Súčasný stav obrany je takmer tragický. Za posledných 100 rokov je obranyschopnosť štátu najslabšia.

Krátkodobý cieľ (ihneď):

 • Zavedenie dobrovoľnej brannej služby na prechodné obdobie.
 • Zadefinovanie obrannej stratégie Slovenska so zámerom vystúpiť z NATO.
 • Priebežné budovanie obranných spôsobilostí.
 • Vytvorenie lokálnej (na okresnej úrovni) domobrany.
 • Spôsobilosti obrany teritória a obyvateľstva.

Strednodobý cieľ (2 až 5 rokov):

 • Naplnenie zadefinovanej obrannej a bezpečnostnej stratégie.
 • Priebežné budovanie obranných spôsobilostí.
 • Zavedenie základnej vojenskej služby pre obyvateľov Slovenskej Zeme; po výcviku automatický prechod do regionálnej domobrany; branná výchova a civilná služba pre obyvateľov podľa zdravotných dispozícií a vypracované akčné - krízové plány civilnej obrany obcí pre rôzne situácie.
 • Pravidelné spoločné cvičenia Armády Slovenskej Zeme a domobrany.

Oblasť medzinárodných vzťahov

Súčasný stav: svetovládne mocenské elity urobili z EÚ nástroj nastolenia diktátu ich nadnárodných korporácií so zámerom zlikvidovať európske národy a štáty, oslabiť pôvodné obyvateľstvo nainfikovaním zvrátených ideológií rodovej rovnosti, LGBTI a feminizmu a cielenou migráciou. Takto usmerňujú vývoj k diktátorskému superštátu. EÚ, ktorá vznikala ako hospodárske spoločenstvo štátov, sa v posledných rokoch premenila na nástroj politickej diktatúry veľkokapitálu. V súčasnosti predstavuje obrovskú hrozbu pre štátnu suverenitu a národnú zvrchovanosť jednotlivých krajín. Pod zámienkou boja proti pandémii je snaha postupne v tichosti nastoliť totalitu.

Krátkodobý cieľ (ihneď):

 • Zadefinovanie Slovenskej Zeme ako nástupníckej krajiny Veľkej Moravy a Uhorska; intenzívna propagácia slovanského Uhorska do roku 1867.
 • Presadzovanie mierových riešení konfliktov.
 • V duchu odvekých tradícií nadviazanie diplomatických vzťahov s Ruskou federáciou na slovanskom princípe dvoch bratských národov.
 • Tvrdé presadzovanie záujmov Slovenskej Zeme v rámci EU; v prípade odmietnutia alebo sankcií zo strany EU zadefinovať odchod z EU (Slovensko má v tomto smere skúsenosti).
 • Vypovedanie všetkých zmlúv, ktoré sú nevýhodné pre obyvateľov Slovenskej Zeme a sú v rozpore s Ústavou.
 • Aktívny a intenzívny prístup smerom k harmonizácii vzťahov s našimi susedmi ako aj v rámci stredoeurópskeho priestoru.

Strednodobý cieľ (2 až 5 rokov):

 • Podpora mierových riešení konfliktov v Európe a vo svete.
 • Rozvíjať nadštandardné vzťahy so susednými krajinami.
 • Robiť kroky smerom k vytvoreniu stredoeurópskej "slovanskej" únie.

Oblasť práva a legislatívy

Súčasný stav: od prijatia slovenskej Ústavy do zákonodarstva postupne prenikajú zákonné úpravy, ktoré likvidujú právny štát, jeho demokratické piliere a menia ho na totalitný režim, v ktorom je obmedzovaná sloboda slova a prejavu, nastoľuje sa teror strachu, prenasledovania a perzekúcie občanov nepohodlných tomuto režimu.

Krátkodobý cieľ (ihneď):

 • Ústava bude uvedená do súladu so záujmami občanov Slovenskej Zeme.
 • Zaručenie absolútnej slobody slova a prejavu (okrem vyzývania k násiliu, urážaniu vlasteneckého a náboženského cítenia, ponižovania dôstojnosti človeka).
 • Rovnosť práv a povinností pred zákonom, každý občan sa musí reálne a v čase, kedy to má pre neho ešte význam, domôcť svojich práv pred nezávislými súdmi.
 • Odstránenie zákonov, ktoré obmedzujú slobodu slova a prejavu, taktiež noviel zákonov o boji proti extrémizmu, zákonov kriminalizujúcich názory na jednotlivé obdobia slovenskej histórie.
 • zrušenie všetkých nedemokratických právnych úprav a rozpustenie inštitúcií, ktoré sú nástrojom obmedzovania základných práv a slobôd, nastoľovania nebezpečnej totality a likvidácie právneho štátu.
 • rozpustiť Špeciálnu prokuratúru, Špecializovaný trestný súd a NAKA ako nástroje nastoľovania totality a politického prenasledovania oponentov režimu a vládnej moci.
 • zrušiť inkvizičný inštitút spolupracujúceho obvineného, tzv. kajúcnika, čiže udavača - kriminálnika. Nikto nesmie byť vzatý do väzby len na základe udaní kajúcnikov. Človek nesmie byť väznený, ponižovaný a mučený s cieľom vynucovania priznania.
 • Obyvateľovi Slovenskej Zeme nemôže byť bez náhrady spôsobená škoda konaním jednotlivcov, organizácií alebo správnych orgánov.

Strednodobý cieľ (2 až 5 rokov):

..... tento dokument je otvorený a je priebežne upravovaný...

Posledná aktualizácia: 15. 09. 2022