Podstata vesmíru a našej existencie.

17.10.2022

Dňa 13. 10. 2022 sa v Ruskom dome v Prešove konala prednáška Ing. Petra Kohúta, CSc. na tému "Podstata vesmíru a našej existencie". Prednášajúci v úvode poukázal na poslanie Slovanov spočívajúce v prevzatí kormidla riadenia civilizačného vývoja, ako aj v odhalení celostného poznania o podstate nášho bytia. Venoval sa nielen kríze súčasnej teoretickej fyziky, ale aj súčasného zdogmatizovaného a zdeformovaného myslenia. Odhalil príčiny krízy a naznačil východiská z nej.

Následne prezentoval vlastný objav presného mechanizmu dialektickej jednoty bytia, podľa ktorého všetko je so všetkým spojené, všetko so všetkým komunikuje na elementárnej kvantovej úrovni, ktorej základom je bipolárny vzťah protipólov +/- (kvantový dipól či svetelné vlákno - fotón), z ktorého je vybudovaná celá realita vesmíru a nášho bytia, a to takým spôsobom, že každý kladný pól kvantového dipólu je prepojený so všetkými zápornými protipólmi vesmíru a opačne. Z týchto bipolárnych väzieb (svetelných vlákien) je utkaná celá realita od základných častíc viditeľnej hmoty (fotóny, elektróny, protóny, neutróny) cez kozmický priestor až po jednotlivé vrstvy ľudskej duše (vegetatívna, zmyslová, mentálna a duchovná).

Podľa prednášajúceho bytie ako celok predstavuje najkomplexnejší informačný komunikačný systém, cez ktorý si uvedomuje samo seba a všetko tvorí zo svojej vlastnej energie v zmysle svojej tvorivej inteligencie (Slova, Rozumu). To znamená, že bytie ako celok je osobným Bohom.

V závere prednášky prednášajúci vysvetlil, že podstatou duchovnej duše človeka je tiež sebauvedomenie a sebauvedomovanie a jej hlavnými atribútmi sú rozum, vôľa, cit a svedomie. Taktiež objasnil, v čom spočíva nesmrteľnosť duchovnej duše človeka utkanej z veľmi jemných svetelných vlákien (kvantových dipólov).

Aj keď prednáška bola náročná pre pochopenie, u poslucháčov sa stretla s vrelým prijatím, a možno tak trochu vniesla štipku optimizmu do súčasnej ťaživej spoločenskej a politickej situácie.

Nakoľko p. Kohútovi sa podarilo sprostredkovať iba časť poznania, ktoré má zverejnené v mnohých zahraničných vedeckých časopisoch a odprezentované na niekoľkých vedeckých konferenciách, je ochotný v prípadných pokračovaniach svojej prednášky vysvetliť ďalšie dôležité a zaujímavé súvislosti, na ktoré v rámci jeden a polhodinovej prezentácie neostal čas.

Kvantová štruktúra ľudskej duše

V Evanjeliu podľa Tomáša nájdenom roku 1945 egyptského mesta Nag Hammadi, Ježiš vysvetľuje, odkiaľ pochádzajú ľudské duše: "Keď sa spýtajú: "Odkiaľ ste?" Povedzte im: "Sme zo Svetla, z miesta, kde Svetlo vzniká samo zo seba". A keď sa vás spýtajú: "Kto ste?" Povedzte: "Sme jeho Synovia a sme vyvolení Živého Otca". 

Vedomie (duša) je jednotou do seba uzavretej, sebe samu zrkadliacej kvantovej štruktúry (siete) s vysoko organizovanou zložitosťou usporiadania svojich elementárnych kvantových väzieb - svetelných vlákien (+/-).