Sila Slovanov je v jednote!

01.04.2024

Dňa 31. marca 2024 sa v meste Oriol (Орёл) - západnej časti Ruska - uskutočnilo Medzinárodné fórum "Sila Slovanov je v jednote."

Po usporiadaní fóra slovanských národov a vypočutí si mnohých najlepších a najhodnejších mužov spomedzi slovanských národov diskutujúcich o zložitých úlohách, ktoré stoja v ceste rozvoja Slovanských národov pamätajúc na ťažké skúšky a úlohy, ktoré postihli našich veľkých, múdrych a slávnych predkov, vidiac výsledky stáročného boja slovanských národov s početnými, zákernými a podlými nepriateľmi, uvedomujúc si svoju povinnosť a zodpovednosť voči mnohým generáciám našich predkov a potomkov, ktorí pochopili dôležitosť tohto historického momentu, vypočujúc a prijímajúc hlas svedomia, účastníci fóra prijali toto uznesenie:

Výzva pre mnohých Slovanov, ktorí žijú v blízkosti pri sebe, alebo sú roztrúsení po zemi, ktorí sú v mieri alebo konflikte, ktorí si pamätajú dedičstvo svojich veľkých predkov, alebo ktorí zabudli kým sú. 

Počujte! Každý narodený v niektorom zo slovanských národov, ktorý si dostal dedičstvo života, uvedom si, že Tvojím hlavným poslaním je služba. Každý muž nech slúži svojej rodine, rodu, občine, vlasti a veci slovanskej veľkosti a jednoty. Každá žena nech slúži svojmu mužovi a podporuje ho v jeho službe. Nechajte deti slúžiť svojím rodičom a podporte ich v ich službe. Nasmerujte všetky svoje sily a dostupné zdroje na túto službu.

Pre veľkosť svojej rodiny, zjednotenej vlasti, veľkosti slovanských národov, každý Slovan: Veľkorus, Bielorus, Malorus, Srb, Chorvát, Čech, Slovák, Bulhar, Poliak zmýšľajte a konajte takto: 

Venuj sa štúdiu a rozvoju kultúry slovanských národov, upevňovaniu tradičných všeslovanských duchovných a morálnych hodnôt, zachovávaniu ľudových remesiel, hudby, spevu, tanca, rozprávania a iných smerov. Študujte, uchovávajte a rozvíjajte svoj rodný jazyk. 

Na zachovanie slovanských národov sa Slovan musí snažiť vytvoriť veľké rodiny, najmenej s 3 deťmi. Výchova detí by sa mala vykonávať podľa pôvodných tradícií. Starajte sa o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Cvičte a učte svoje deti telesnú výchovu a šport ako základ telesného rozvoja. 

Starajte sa o okolitú prírodu, chráňte a odovzdávajte svojím potomkom čistú zem, vodu a vzduch. Doprajte svojej rodine a svojmu okoliu zdravú obživu. Podporte produkciu zdravých potravín. 

Zapojte sa do obnovy a rozvoja vojenskej tradície. Slovania sú národy nebeskej armády, sú štítom a mečom svojej rodnej zeme. Zúčastňujte sa aktívne na živote svojich štátov. Zúčastnite sa aj vy a prispejte k povýšeniu slovanských bratov k moci pre posilnenie úlohy slovanských národov vo svete, 

Slovania, považujte za česť prispieť k službe svojim slovanským bratom prácou a dostupnými prostriedkami. Podporujte slovanské verejné organizácie a spolky. Je svätou povinnosťou každého z nás pomáhať posilňovať zväz slovanských rodov na celom svete.

Toto uznesenie treba zaslať prezidentovi Ruskej federácie, Ministerstvu zahraničných vecí Ruskej federácie, veľvyslanectvám a zastupiteľským úradom slovanských štátov (Bieloruská republika, Srbsko, Chorvátsko, Česká republika , Poľsko, Bulharsko, Slovensko, Slovinsko), vládnym a mimovládnym verejným organizáciám, ktorých cieľom je znovuzjednotenie slovanských národov.

Jeden národ na jednej Zemi, jedna Dŕžava! 

Zdroj: FB Slavica