P R E L O M O V É  V O Ľ B Y  D O  N Á R O D N E J  R A D Y  S L O V E N S K E J  R E P U B L I K Y


Dňa 30. septembra 2023 sa v našej vlasti usktutočnia veľmi dôležité predčasné Parlamentné voľby, preto vám dávame do pozornosti web stránku https://kontrolavolieb.sk/, prostredníctvom ktorej sa môže každý z vás stať buď pozorovateľom transparentnosti volieb alebo členom svojej volebnej okresnej či okrskovej komisie.