Geoinžinierstvo 2. časť - súčasnosť.

02.12.2022

"Tichá vojna" - ovplyvňovanie počasia a klímy.

Dňa 24. 11. 2022 sme si v Prešove vypočuli zaujímavú prednášku na tému Geoinžinierstvo. Nakoľko je táto téma veľmi rozsiahla, spracovali sme ju do 3 článkov: Geoinžinierstvo 1. časť - história, Geoinžinierstvo 2. časť - súčasnosť, ktorú práve čítate a Geoinžinierstvo 3. časť - HAARP (Vysokofrekvenčný Aktívny Aurorálny (výskumný) Program).

V úvode 2. časti si vysvetlíme rozdiel medzi contrails a chemtrails...

Kondenzačnú stopu - contrails ste za dopravným lietadlom už určite videli. Je to čisto fyzikálny proces, ktorý mizne hlavne v závislosti od vlhkosti, rosného bodu a teploty ovzdušia (teda meteorologických podmienok). Vzhľadom na to, že lietadlá sa pohybujú aj vo veľkých výškach, kde teplota vzduchu je aj pod - 50 °C a relatívna vlhkosť (závislá na teplote) je blízka 100 %, hoci absolútna vlhkosť je nízka, dochádza za lietadlom k spusteniu reťazovej reakcie tvorby kryštálikov ľadu. Prispieva k tomu uvoľnená vodná para a kondenzačné jadrá. Vodná para v závislosti od okolitej atmosféry desublimuje a tvorí zmes kryštálikov, ktorú vnímame ako biely pás za lietadlom. Pri nízkej vlhkosti alebo vyššej teplote vzduchu sa dané kryštáliky pomerne rýchlo vyparia a čiara rýchlo zaniká.

Okrem tohto mechanizmu môže nastať situácia, kedy za lietadlom vzniká podtlak vzduchu, ktorý vedie k ochladeniu vzduchu, a v prípade vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu môže dochádzať k tvorbe kryštálikov ľadu aj za krídlami a inými časťami lietadla ako len za motormi. Tento proces ale nijako nesúvisí s vypúšťaním neznámych škodlivých látok do ovzdušia. "Ide o fyzikálny a jasne vysvetliteľný jav." - docent RNDr. Martin Ger, PhD. z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI Univerzity Komenského v Bratislave.

Videli ste však na oblohe už aj niečo také?...  

Zdroj (video): Anonym

Ak nie, bývalý riaditel FBI Ted Gunderson vám vysvetlí, čo je to chemtrails...

Zdroj (video): Anonym

Chemtrails sú neobvyklé húževnaté letecké dlhotrvajúce chemické kondenzačné stopy (čiary) s dopadom na ovplyvnenie a úpravu počasia a poškodenie zdravia ľudí, ktorí sú vystavení chemtrailsovému sprejovaniu. Pre rozprašovanie chemických dlhotrvajúcich stôp sa používajú vojenské, ale aj civilné lietadlá, poprípade vrtuľníky či drony.

Chemtrails je biologická zbraň (modifikácia prírodných procesov), nie prostriedok na záchranu Zeme pred globálnym otepľovaním, ktoré neexistuje. Hliník v podobe kovových nanočástic, ktoré sú elektromagneticky vodivé, sa vdychovaním hromadí v pľúcach a v mozgu, pričom jeho vylučovanie trvá až niekoľko desiatok rokov.

Za posledné desaťročia môžeme vidieť značné poškodzovanie (otrávenie) prírRODy (stromy, rastliny, pôda). Chemické rozprašovanie sa využíva aj na poškodenie iných krajín (zničenie úrody a sebestačnosti vyvolaním záplav, sucha...).

Ovplyvnenie a manipulácia počasia sa zakladá na dvoch indíciách: 1. po sprejovaní (striekaní) dochádza k zmenám zvýšeniu oblačnosti, zrážkam, ale aj k suchu, 2. v chemtrails sa nachádza chemický prvok EDB (etylén dibromid alebo dibromometán), ktorý má na výsev mrakov podobné účinky ako jodid strieborný.

Chemtrails sa môže pripisovať tiež prítomnosť geneticky upravených baktérií Serratia marcescens, čo je nebezpečný patogén, ktorý spôsobuje zápal pľúc, či následnu epidémiu príznakov podobných chrípke.

Etylen dibromid EDB C2H4Br2 (dibrometán) bol v r. 1984 agenturou EPA (Agentúra USA pre ochranu životného prostredia) zakázaný. Používa(l) sa ako palivový adjuvant a je podobný jodidu striebornému, ktorý sa používa na tvorbu mrakov a modifikáciu počasia. Spôsobuje narušenie nervového systému, otok pľúc, krátky dych, úzkosť, dušnosť a kašeľ.

Chemtrails však niektorí piloti spochybňujú. Tu je názor jedného z nich... 

Zdroj (video): Anonym

plk. Ing. Peter Švec mal ale na chemtrails iný názor...  

Zdroj (video): Anonym

A čo na túto tému hovoria reportáže TV JOJ a TV Prima?...

Zdroj (video): Anonym

Zdroj (video): Anonym

Ukážka zapnutia/vypnutia rozprašovacieho systému...

Zdroj (video): Anonym

Zdroj (video): Anonym

KC-10 USAF a ukážka chemického aerosolového rozprašovania chemtrails...

Zdroj (video): Anonym

Zdroj (video): Anonym


Čo môže chemtrails obsahovať? Hliník, bárium, stroncium, jodid strieborný, síra, oxid grafénu, polymérove vlákna, bór, tálium, berýlium, železo, kovové nano-častice, olovo, kobalt, mangán, horčík, vápnik. 

Aké sú krátkodobé účinky na zdravie? Alergia, úzkosť, dýchacie ťažkosti, príznaky chrípky, svrbenie, kovová chuť, nevoľnosť, zvracanie, krvácanie z nosa, strata krátkodobej pamäte, poruchy psychiky...

Aké sú dlhodobé účinky na zdravie? Autoimunitné ochorenia, poškodenie epifýzy, autizmus (ortuť), depresia, chronická únava, srdcová arytmia, zástava srdca, neurologické ochorenia, nespavosť, skleróza multiplex...

Pokiaľ sa látky hliník, bárium a stroncium skombinujú, sú mnohonásobne toxické!!! Dochádza tak hlavne k strate krátkodobej a dlhodobej pamäte.

Zrejme preto, že hliník je tretím najrozšírenejším prvkom v zemskej kôre, bežne sa považuje za netoxický. V ľudskom organizme je to však cudzorodý prvok, ktorý nemá žiadnu biologickú funkciu.

V posledných desaťročiach sa hromadia dôkazy o jeho zdravotných rizikách a neurotoxicite. Poukazuje na ne aj známa česká biochemička prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. a vojenský toxikolog prof. RNDr. Jiří Patočka, DrCc.

RNDr. Anna Strunecká, DrSc. - Čo robí chemtrails s vaším mozgom (video).

Zdroj: otevrisvoumysl.cz

prof. RNDr. Jiří Patočka, DrCc.


Teraz sa pozrieme na zvláštne biele chemické vlákna (chuchvalce), ktoré z času na čas môžete pozorovať na oblohe aj voľným okom. Ich dĺžka je niekedy viac ako 25 mm. Neodporúčame vám chytať ich do rúk bez ochranných rukavíc!

Ak sa vám podarí chytiť chuchvalec do ruky, zistite, že materiál pri dotyku zmení svoju formu. Vo vnútri vlákna sa nachádzajú čierne nanomateriály (grafén a iné kovy), ktoré môžete pozorovať na bielom podklade aj voľným okom. Tieto chemické vlákna takmer nevysychajú a udržujú si vlhkosť. Nie vždy poletujú práve počas dňa, kedy lietadlá do ovzdušia rozprašujú chemické látky (chemtrails). Majú vynikajúce svetlo reflexné vlastnosti a používajú sa na odrážanie slnečných lúčov (SRM - Solar Radiation Manager - Riadenie Slnečného Žiarenia). Žiaľ, pri nedostatku slnka u viacerých ľuďí nepracuje imunitný systém správne. 

Pri dostatočnej vlhkosti a tlaku sa tieto vlákna rozpadnú na drobný čierny prach. Tento nano-časticový prach (grafén) slúži ako kondenzačné jadro pre viazanie vlhkosti a s pomocou vysokofrekvenčného elektromagnetického žiarenia HAARP zariadením ovplyvňuje, manipuluje a kontroluje mraky (počasie).

Vypočujte si taktiež výpoveď istého leteckého technika: "Inštalovali sme rozprašovací systém do lietadiel na vojenskej leteckej základni Oberpfaffenhofen."

Zdroj (video): Anonym

NASA si dokonca vytvára svoje vlastné dažďové mraky...

Zdroj (video): Anonym

A čo preukázali laboratórne skúšky zozbieraného prachu? 

Bosnianske laboratórium zistilo vo vzorke nikel, bárium a hliník prekračujúci limit viac ako 700-krát spolu s ďalšími ťažkými kovmi.

Namerané hodnoty sú doslova ako z hororu a nie zo Sahary. Hliník v piesku z púšte prekračuje referenčný objem 728-krát, arzén prekračuje limit 44-krát, bárium 660-krát, železo 23-krát, olovo 8-krát a zinok 64-krát. Najväčším šokom je ale nameraná hodnota niklu. Objem niklu vo vzorke zotretej z auta prekročil referenčný objem niklu o neuveriteľný 2 500-násobok bežného limitu niklu v púštnom piesku. Pokiaľ by sme to vyjadrili v percentách, jedná sa o prekročenie limitu o 250 000 % v celkovom úhrne. Nikel a oxidy hliníka sú hlavnými zložkami dlhotrvajúcich chemických kondenzačných čiar na oblohe (chemtrails) a sú tiež hlavnými modifikátormi počasia. Práve nikel a hliník sú najviac zastúpené vo všetkých vzorkách odobratých z miest, kde ľudia najviac pozorujú chemtrails.

Laboratórny rozbor vody 23. 8. 2021 

Nevyhovujúce výsledky (zvýšené hodnoty):

CHSK-Mn - Chemická spotreba kyslíka 33.7 mg/l, hliník - 2340 μg/l, vápnik - 25500 μg/l, kadmium - 5.28 μg/l, železo - 2130 μg/l, horčík - 1420 μg/l, mangan - 114 μg/l, olovo - 22.5 μg/l, antimón - 441 μg/l (1 mikrogram / liter - μg/l)

A čo poviete na tak veľmi nebezpečný grafén? Magnetický grafén - nanotechnológia  (oxid grafénu) sa môže zaradiť k typu železa (magnetický prach).

Zdroj (video): Anonym

Zdroj (video): Anonym

Zdroj (video): Anonym


No, aby sme neboli iba pesimistickí, ponúkame vám aj riešenia na detoxikáciu tela.

Čo nám teda pomáha pri odstraňovaní hliníka z tela?

  • nelúpaná rýža, koreň červenej repy, cibuľa, kukurica, zemiaky, jačmeň, ovos, celozrnná pšenica
  • praslička roľná (Equisetum arvense), truskavec vtáčí (Polygonum aviculare), konopice přitá (Galeopss pumoncens)
  • morské riasy ako je kelp, dulse, wakame alebo spirulina
  • sladkovodná riasa - chlorella
  • v mnohých štúdiách sa opakovane preukazuje, že veľmi účinne odstraňuje hliník z tela kurkumín. Ochranné účinky kurkumínu pozorovali vedci vo viacerých labolatóriach, ako o tom svedčí cca 5 000 publikácií uvedených na PubMed.

Chlorella - táto jednobunková mikroriasa sa viaže na ťažké kovy v tráviacej sústave, čistí telo od toxínov, vylučuje sa močom a stolicou.

Zeloit - vnútorné použitie - vyniká svojou absorpčnou schopnosťou, v ľudskom tele nasáva škodliviny, choroboplodné zárodky, slodiny metabolizmu, plesne a baktérie, uzavrie ich do svojej zvlástnej štruktúry a z tela ich vylúči potom a močom. Preniká priamo do bunky tela.

MSM (Metylsulfonylmetán DMSO2) prášok - je to zlúčenina nachádzajúca sa v prírode ako súčasť prirodzeného prírodného kolobehu síry. Môže byt absorbovaný všetkými doteraz poznanými organizmami v prakticky neobmedzenom množstve a bez toxického efektu. Je silný antioxidant a výrazne znižuje hladinu voľných radikálov. Zbavuje telo ťažkých kovov. Vytvára ochranné rozhranie v črevnom trakte, v urogenitálnom systéme, v dýchacom systéme, preto sa alergény a parazity nemôžu dostať k slizniciam, toxíny sa okysličujú a voľné radikály sú odstránené.

Je veľmi účinný voči zápalom spôsobeným autoimunitnými reakciami. Zvyšuje do buniek prenos glukózy, čo umožňuje vyrovnať hladinu cukru v krvi a obnoviť normálne funkcie pankreasu. V kombinácii s vitamínom C je schopný znižovať výskyt svalových bolestí, kŕčov v nohách a v chrbtici, alebo ich dokonca celkom eliminovať. Často poskytuje úľavu v prípadoch hyperacidity žalúdka a zápchy podobne ako normálne predpisované produkty. Dovoľuje lepšie okysličovanie organizmu - zlepšuje elasticitu buniek v pľúcach, a tým dovoľuje organizmu vdychovať viac vzduchu a zvýšiť množstvo kyslíka, ktorý sa dostáva do krvi prostredníctvom gélu alebo roztoku. Je užitočný pri liečbe porúch kože, ako sú: akné, psoriáza, ekzém, dermatitída, lupienka, svrab a rôzne mykotické infekcie. 


MUDr. Dietrich Klinghardt, PhD. Protokol o detoxikácii hliníka. Naše riešenie: 1. Zeloit (LavaVitae) alebo Chlorela ako konštantné zložky: 2 kapsuly 3-krát denne, 2. Detoxikačný protokol Coriandolo Plus, 3. Tinktúra Polmolo na odstránenie Al (hliníka) z pľúc - uživajte 2 až 3 - krát denne. Všetky produkty sú dostupné na www.KiScience.com 


A ako sa teda k chemtrails a geoinžinieringu stavia MUDr. Dietrich Klinghardt, PhD.?

Pre časopis "Hier und Jetzt" (vydanie 01.2013) povedal: "Nanonizované častice hliníka a bária sú lietadlami rozprašované po nebi. Vďaka týmto mikroskopicky malým časticiam je slnečné svetlo odrážané do hornej časti ovzdušia ionosféry a exosféry. Táto metóda skutočne funguje, aspoň každopádne čo sa počasia týka. Vo vedeckých kruhoch sa vychádza z predpokladu, že do roku 2025 by malo byť možné celosvetovo ľubovoľne počasie manipulovať.

Zkrz "očkovanie" atmosféry nanočasticami vyvstal ale nový problém - u našich klientov s poruchou detoxikačných enzýmov (a to sú takmer všetci) nachádzame stále viac hliníka a bária v tkanive, s ktorým je spojený jeden smutný fakt, a to, že sa vďaka početným symptómom, ako je únava a stavy vyčerpanosti, takmer vytráca radosť zo života. Oba kovy si cez dýchacie cesty a potravinový reťazec nachádzajú cestu hlboko do nášho nervového a imunitného systému. To nie je dobré. Toto napomáha prežitiu jedincov s dobrými detoxikačnými enzýmami, nie tých s vyššou inteligenciou či rozvinutými vlohami. Tento proces vedie veľmi rýchlo k selekcii, ktorá ohrozuje prežitie ľudstva. Exponenciálny nárast detí trpiacich autizmom by nám mal byť jasným varovaním!

Farmári v okolí sa sťažovali, že tráva už niekoľko rokov nerastie tak ako predtým, dobytok a kone neprospievajú. Meral som koncentráciu hliníka v dažďovej vode, tá bola stokrát vyššia, než je povolený limit v pitnej vode! Avšak iba v dňoch po veľkej chemtrails aktivite. Potom som meral obsah hliníka v tráve - bol katastrofálne zvýšený!

Nazbieral som sneh, ktorý napadal v noci a nechal som ho analyzovať v mojom laboratóriu v Chicagu. Výsledok? Neuveriteľne vysoké hodnoty bária a hliníka! V čerstvo napadanom snehu. Hodnoty boli také vysoké, že keby bol tento sneh po roztopení ponúknutý ako pitná voda, musel by byť zakázaný a odstránený ako nebezpečný odpad! Táto toxická hmla nepokrýva samozrejme iba sneh, ale aj naše polia, jazerá, záhrady a domy. Nemôžeme tomu uniknúť. Pôvod chorôb dnešnej doby je preto absolútne jasný!

Na tomto mieste zverejňujem aj môj "proti hliníkovo-báriový" recept: raz denne šálka miso polievky s plnou zovretou dlaňou čerstvého koriandra. Miso obsahuje aminokyseliny, ktoré sú potrebné ako ko-faktory na detoxikáciu. K tomu pridávam 20 minút pred každým jedlom 3 krát denne 15 kvapiek tinktúry z koriandra. 

Tento postup vylučuje olovo, hliník a následne toxické kovy a je neoddeliteľnou súčasťou našej kineziologickej metódy (RD - Regulačná Diagnostika). U mnohých mojich pacientov, pokiaľ sa držia tohto receptu, pozorujem veľké zlepšenie ich telesných ťažkostí, zlepšuje sa aj ich psychický stav. To sa týka tiež pacientov, ktorí už roky detoxikujú pomocou sauny či ďalších metód. Neurologička Margarita Griess-Brisson z Lörachu vo svojej vlastnej štúdii doložila enormnú detoxikačnú silu koriandra.

Často sa mi vytýka, že vo svojom vlastnom živote, na svojich kurzoch a v práci s pacientmi, zanedbávam psychiku. Osobne verím nášmu liečebnému systému 5 úrovní. Tento model som usporiadal do tvaru pyramídy z jedného jediného dôvodu - kým sme na tejto Zemi, mali by sme sa starať o zdravie našej planéty, ktoré podlieha rovnakým zákonom ako naše vlastné telesné a fyzické zdravie. Bez zdravej planéty nie je na Zemi zdravý život možný.

Ale naše vyššie telá, aj keby to tu na Zemi nedopadlo dobre, však určite prežijú. Telesné a psychické stresy, jedy zo životného prostredia, elektrosmog, 5G, chemtrails, sa počas posledných rokov razantne zmnohonásobili. Dobrou psychologickou prácou však môžeme našu schopnosť adaptácie a rezistencie významne podporiť, a mali by sme na to použiť všetky dostupné metódy."

S láskou Dietrich


Ďalšie možné opatrenia voči aerosolovému sprejovaniu (chemtrails):

Octovanie - je najjednoduchší prostriedok na neutralizáciu vysoko toxického chemtrails. Ocot sa odparuje do ovzdušia a neutralizuje rozprašované chemické častice tohto jedu. Octová para veľmi silno ionizuje okolitý vzduch - vytvára masu nabitých častíc. V dôsledku rôznych reakcií kyseliny octovej so vzduchom a vodnou parou získavajú tieto nabité častice pomerne veľa energie, a tak stúpajú nahor a takmer reťazovou reakciou nabíjajú okolité častice.

K tomu významne prispieva aj rýchly pokles tlaku a teploty s rastúcou nadmorskou výškou (nižšia teplota = nižšia energia častíc), a tak majú nabité častice v porovnaní s okolím čoraz vyššiu energiu a môžu reťazovým spôsobom ionizovať obrovské množstvo vzduchu. Keď sa táto "reťazová reakcia" dostane do oblaku, ktorý bol vytvorený umelým rozprašovaním kondenzačných jadier, jadrá a kvapky vody okolo nich sa nabijú a voda sa z kvapiek vyparí do plynného stavu bez toho, aby kvapky spadli na zem.

Orgonit - zloženie: číre krištáľové hroty, horské kryštály, ametyst, špony z čiernej ocele, bronzové, prípadne medené špony, medené rúry, mandaly kvetu života, orgonitová pyramída s krištáľom a ametystom.

- rozmery: kocka so základňou - 20 cm

- váha - 14,5 kg, výška cca - 152 cm, medené rúry - 22 x 1 mm

Pri chemických mrakoch využívame princípy posvätnej geometrie: teleso kocky chembustra (rozbíjača chemických mrakov) je platónové teleso a v pomere medených rúr, ktoré sú nadpojené na základné rúry (na základné rúry sa nadpájajú rúry s dĺžkou 1 m kvôli lepšej manipulácii), je zakomponovaný pomer fi. φ ZLATÝ REZ 1,618034. Ako teleso orgonitu volíme kocku (platónové teleso) preto, lebo koncentruje energiu (v rozpore s pyramídou či pologuľou, ktoré sú priestorové žiariče), ktorá je následne smerovaná skrz krištále, ktoré sú zapichnité v medených rúrach v telese kocky (https://orgonit.sk/o-orgonite/).

Orgonit sa používa na neutralizáciu chemtrails. Chemtrailsová oblačnosť v podstate nie je nič iné ako koncentrovaná negatívna energia (DOR), a preto môžeme použiť pri jej eliminácii orgonit. Viditeľný účinok dosiahnete už pri použití menších orgonitov, kedy môžete pozorovať, ako sa nad orgonitmi obloha od umelej oblačnosti čistí (na prírodné mraky nemá orgonit vplyv) a nebo nad vami je opäť modré.

Dr. Wilhelm Reich pre nás vymyslel a následne Don Croft jeho vynález zdokonalil do zariadenia, ktoré sa všeobecne nazýva cloudbuster (rozbíjač mrakov). V podstate ide o veľký orgonit (kilová váha sa pohybuje v dvojciferných číslach), z ktorého priamo na oblohu mieria medené príp. hliníkové rúry (meď a hliník sú výborné vodiče), v ktorých sú zakomponované kryštály. Cloudbuster má v tomto prevedení dosah niekoľko desiatok kilometrov. Ťažko sa tomu verí? Treba si to vyskúšať a pripojiť sa k mnohým ľuďom na svete, ktorí sa o tom presvedčili na vlastné oči.

V závere článku vám ponúkame ešte niekoľko patentov z Úradu pre patenty a ochranné známky USA pre tých, ktorí pochybujú o existencii fenoménu geoinžinierstva, o manipulácii a ovplyvňovaní počasia. Ďalšie patenty a zdroje, z ktorých sme čerpali, nájdete v 3. záverečnej sérii článkov o chemtrails...

A pozrime sa ešte na sieť financovania modifikácie slnečného žiarenia SRM (Solar Radiation Modification)...

Miliardársky filantrop Bill Gates podporuje širokú škálu výskumu geoinžinierstva už od roku 2007, zistil Science Insider . Najbohatší muž sveta poskytol počas 3 rokov najmenej 4,5 milióna dolárov z vlastných peňazí na štúdium metód, ktoré by mohli zmeniť stratosféru tak, aby odrážala slnečnú energiu, techník na filtrovanie oxidu uhličitého priamo z atmosféry a zosvetlenie oceánskych oblakov.

Tisíce lietadiel by lietali vo vysokých nadmorských výškach a rozprašovali milióny ton častíc okolo planéty, aby vytvorili masívny chemický mrak, ktorý by ochladil povrch.

Medzi príjemcov financií patrí Armand Neukermans, vynálezca so sídlom v Silicon Valley, ktorý spolupracuje s kolegami na návrhu sprejových systémov pre morské oblaky, a tiež študenti a vedci pracujúci pre Keitha a Caldeiru. Financovanie geoinžinierstva tiež pomohlo podporiť vedecké stretnutia v Cambridge - Massachusetts a Edinburg - Škótsko a letecký výskum súvisiaci so zmenou stratosféry.


Pokiaľ ste ešte nečítali Geoinžinierstvo 1. časť - história a Geoinžinierstvo 3. časť - HAARP, vrele doporučujeme.

Autor článku: @slovakia_geo.engineering (Telegram/Instagram